«Маркетинг»
(про спеціальність і спеціалізації)

Факультет економіки та підприємництва | Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

 
 
 
Петрова Ірина Леонідівна (завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету «КРОК»)
 • Інформація про спеціальність

  Спеціальність «Маркетинг» є відносно новою для України і водночас надзвичайно актуальною, важливою та безальтернативною для розвитку її економіки. Сьогодні маркетинг, без жодних перебільшень, є однією з вирішальних рушійних сил цього процесу, потужним поштовхом до змін і вдосконалень, найефективнішим засобом, який допомагає підприємствам завжди бути успішними та помітними на національному, а для багатьох з них і на міжнародному ринках.

  Маркетолог – це провідний, ключовий фахівець ринкової економіки. Адже життя будь-якого підприємства починається з маркетингу. Без ґрунтовних знань сутності й принципів маркетингу практично неможливо ані розпочати, ані ефективно здійснювати підприємницьку діяльність. Робота кожної компанії починається з ретельного вивчення ринку, його споживачів, товарів та послуг, які їм пропонуються, з дослідження умов, необхідних для того, щоб діяльність підприємства була успішною. Компанія повинна вільно орієнтуватися в тому, які саме товари та послуги потрібні споживачам, які саме характеристики цих товарів найбільше їм підходять, точно знати, за якою ціною вони готові їх купувати, тощо. І саме маркетолог на основі досліджень визначає, яким має бути товар та його особливості, якою має бути інформація про це і як її найкраще довести до потенційного споживача, а також яким чином товар від виробника слід доставити до вибагливого споживача відповідно до його мінливих запитів, зокрема в потрібний час і місце та в необхідній якості й кількості.

  Попит на маркетологів, особливо на висококваліфікованих фахівців, на сьогодні ще далеко не задоволений. Враховуючи перспективність цієї професії та те, що вона дає можливість виявляти та використовувати свої творчі здібності, успішно й надійно забезпечувати матеріальні потреби власної родини та прислужитися суспільству й компанії, все більше молодих людей серед усіх економічних спеціальностей обирають саме маркетинг. Однак тим, хто мріє стати і працювати маркетологом, варто враховувати, що їм мають бути притаманні такі природні чи набуті риси, як активність, ініціативність, комунікабельність, відкритість до інновацій, відповідальність, креативність, аналітичний склад розуму, толерантність, оптимізм та інші найкращі людські якості. Саме таких рис і якостей, окрім відповідних сучасних теоретичних знань і практичних навичок, можуть набути чи примножити всі ті, хто опановуватимуть спеціальність «Маркетинг» в Університеті «КРОК».

  Підготовка студентів-маркетологів в Університеті «КРОК» охоплює такі напрями:

  для здобуття ступеня бакалавра з маркетингу

  для здобуття ступеня магістра

  Крім цього кафедра пропонує додаткові курси з актуальних проблем маркетингової діяльності та має стійкі зв’язки з провідними українськими компаніями, де студенти мають можливість пройти практику з подальшим працевлаштуванням.

 • Освітня програма «Брендинг, просування та продаж продукції» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Маркетинг» можуть обрати освітню програму «Брендинг, просування та продаж продукції».

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Сучасна ринкова економіка є клієнтоорієнтованою. Це означає, що діловий успіх підприємства залежить перш за все від того, наскільки повно і своєчасно воно здатне задовольнити запити і потреби споживача. Адже не секрет, що в сучасних умовах продати продукцію часто набагато складніше і важче, ніж її виготовити чи придбати.

  Споживач, вибагливість якого дедалі зростає, завжди має вибір: купити щось у вас чи у вашого конкурента, придбати зараз чи пізніше, погодитися з вашою ціною чи почати торгуватися. І далеко не завжди обрана ним альтернатива буде на вашу користь. Серед практикуючих маркетологів, зокрема цієї освітньої програми, існує досить коректне твердження про те, що маркетинг – це мистецтво спрямовувати хід думок споживача в напрямку потрібного нам вибору. І найбільш яскраво це мистецтво проявляється в такому важливому напрямі маркетингової діяльності, як «Брендинг, просування та продаж продукції».

  Сучасний зміст просування товарів і послуг – це інформаційна взаємодія компанії зі споживачами; маркетингові комунікації, що інформують, нагадують, переконують та ненав’язливо заохочують до придбання чи отримання продукції. Обравши дану освітнб програму, студенти мають чудову нагоду отримати найновітніші теоретичні знання та практичні навички, що дадуть їм можливість ефективно використовувати рекламу, PR, стимулювання збуту, прямий маркетинг та персональний продаж для підвищення прибутків підприємства, формування привабливих брендів товарів і послуг, позитивного іміджу підприємства. Під час навчання студенти Університету «КРОК» цієї освітньої програми мають усі умови, необхідні для успішного оволодіння мистецтвом інтегрувати всі найсучасніші інструменти маркетингових комунікацій у єдиний комплекс та максимально ефективно використовувати його в інтересах усіх учасників маркетингового процесу.

  По завершенню навчання фахівець освітньої програми «Брендинг, просування та продаж продукції», окрім всього вищезазначеного, володітиме ще й глибокими додатковими професійними знаннями, матиме розвинуті комунікаційні та креативні здібності, досконало опанує високу культуру ділового спілкування, набуде вмінь і навичок ефектного й ефективного демонстрування презентацій щодо переваг певного товару чи послуг, заохочення споживача до їх придбання чи отримання тощо.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сутність маркетингу, маркетингових комунікацій та їх основні види і складові;
  • функцiї та pушiйнi чинники успішної маркетингової діяльності;
  • умови і фактори ефективного застосування маpкетингу;
  • принципи фоpмування маpкетингової служби та пpоцес упpавлiння нею;
  • сутнiсть маpкетингової стpатегiї пpодукту чи послуг та її основні складовi;
  • основнi етапи процесу ствоpення та просування товаpу-новинки та можливі pизики, пов’язані з виходом товаpу-новинки на pинок;
  • основні засади реклами і PR та принципи просування товарів і послуг на ринку.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • чітко формулювати цілі комунікації в процесі просування продукції та послуг до споживачів і користувачів;
  • демонструвати високу комунікабельність, здатність переконувати клієнта та укладати з ним взаємовигідні договори й домовленості;
  • знаходити і приймати економічно обґрунтовані рішення при плануванні маркетингових комунікацій;
  • розробляти і управляти проектами з маркетингових комунікацій;
  • знаходити і застосовувати найбільш ефективні шляхи і методи просування товарів і послуг;
  • моделювати поведiнку потенційного покупця чи користувача на pинку товарів і послуг пiд впливом piзних фактоpiв;
  • ефективно використовувати навички рекламування продукції, просування брендів і торгових марок на ринку;
  • знаходити оптимальні шляхи і методи підвищення іміджу підприємства та створювати власний привабливий імідж;
  • оцінювати і підвищувати прямий та непрямий вплив маркетингових комунікацій на цільову аудиторію

  Основні дисципліни

  » Економічна теорія та економічна історія » Вища математика та теорія ймовірностей » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Фінанси і кредит » Економіка підприємства » Системи технологій » Бухгалтерський облік » Маркетинг » Міжнародна економіка » Економіко-математичні методи та моделі » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Бізнес-планування » Іноземна мова ІІ » Менеджмент.

  Дисципліни за вибором студента: » Комерційна діяльність » Організація сімейного бізнесу » Економічна соціологія » Місцеві фінанси » Організація документообігу » Світові ринки » Основи ЗЕД » Філософія бізнесу » Національна економіка » Державні фінанси » Грошово-кредитна система » Діловий протокол та ведення переговорів » Організація стартапів » Кредитування населення » Державний фінансовий контроль » Світова економіка » Економіка домогосподарств » Історія вчень менеджменту » Професійні цінності та етика.

  Дисципліни освітньої програми: » Маркетингова товарна політика » Маркетингова цінова політика » Маркетингова політика розподілення » Управління змінами » Маркетингові дослідження » Маркетингові комунікації » Копірайтинг » Управління продажами » Маркетинг послуг / Маркетингові дослідження ринку праці » PR у бізнесі / Електронна комерція

  Практика

  Під час проходження практики студенти знайомляться з сучасними інструментами маркетингової діяльності, особливостями роботи маркетологів у виробничій та посередницькій сферах, електронній комерції, розвивають навички практичної діяльності в маркетингових підрозділах підприємств.

  Працевлаштування

  Випускники спеціальності «Маркетинг» освітньої програми «Брендинг, просування та продаж продукції» можуть обіймати такі посади: маркетолог підприємства, яке виготовляє чи реалізує товари або послуги; маркетолог підприємства, яке просуває товари або послуги безпосередньо до споживача чи користувача; фахівець з маркетингових досліджень; консультант з маркетингу; менеджер з реклами та іміджу; менеджер з брендингу; фрілансер у маркетинговій діяльності та ін. Фахівці цієї спеціальності та освітньої програми можуть також відкрити свою власну справу.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Освітня програма «Маркетингові дослідження та політика» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Маркетинг» можуть обрати освітню програму «Маркетингові дослідження та політика».

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Маркетингові дослідження – це єдиний спосіб отримати унікальну інформацію про стан і перспективи розвитку ринку, за допомогою якої маркетинг перетворюється з теорії на успішну практику. Саме на основі маркетингових досліджень компанії розробляють свою маркетингову політику, що забезпечує їм переваги в конкурентній боротьбі і дозволяє досягати стійкого ділового успіху.

  Звичні ринки товарів та послуг швидко змінюються в умовах розвитку інформаційних технологій та глобалізації економіки. З кожним днем споживачі стають все більш поінформованими та вибагливими, а конкуренти – спритнішими і агресивнішими. Щоб уникнути помилкових і збиткових рішень, треба проводити вчасні та якісні ґрунтовні маркетингові дослідження. У сучасній економіці успіху досягає лише той, хто планує його заздалегідь – вивчає потреби потенційних споживачів, прогнозує дії конкурентів та оцінює наслідки змін ринкової кон’юнктури.

  Обравши освітню програму «Маркетингові дослідження та політика», студенти Університету «КРОК» матимуть можливість отримати знання та вміння щодо пошуків, накопичення, обробки та аналізу потрібної маркетингової інформації, а також планування і проведення дослідницьких проектів.

  Набута кваліфікація дозволить випускникам аналізувати та прогнозувати кон’юнктуру ринку, визначати місткість ринку в цілому та його окремих сегментів, визначати конкурентні позиції, імідж підприємства та його продукції, досліджувати поведінку будь-яких суб’єктів ринку, оцінювати ефективність маркетингових заходів, розробляти ефективні практичні рекомендації стосовно вдосконалення товарної, цінової, комунікаційної та розподільчої маркетингової політики підприємства.

  Під час навчання за освітньою програмою «Маркетингові дослідження та політика» студенти, окрім вищенаведеного, мають всі можливості для набуття додаткових ґрунтовних професійних знань саме з організації та проведення маркетингових досліджень, подальшого розвитку своїх аналітичних здібностей, отримання теоретичних знань та практичних навичок дослідницької роботи і розробки та впровадження ефективної маркетингової політики.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • місце і роль маркетингу в сучасних ринкових відносинах;
  • сутність та значення маркетингових досліджень;
  • спрямованість і типи маркетингових досліджень;
  • теоретичні засади і принципи маркетингової політики;
  • інформаційно-комунікаційні технології маркетингових досліджень;
  • основні підходи та вимоги до розробки і впровадження нових проектів у маркетинговій діяльності;
  • теоретико-методологічні засади проведення маркетингових досліджень

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • збирати та обробляти необхідну маркетингову інформацію;
  • приймати економічно обґрунтовані рішення при плануванні дослідницьких проектів;
  • створювати та управляти проектами з маркетингових досліджень;
  • прогнозувати зміни та оцінювати поточний стан маркетингового середовища;
  • ефективно користуватися інформаційними та комунікаційними технологіями у маркетингових дослідженнях;
  • досягати максимально високого результату при виконанні отриманих завдань маркетингової діяльності;
  • демонструвати позитивні комунікаційні навички та засоби в роботі з клієнтами;
  • успішно застосовувати методи маркетингових досліджень у різних сферах економічної діяльності

  Основні дисципліни

  » Економічна теорія та економічна історія » Вища математика та теорія ймовірностей » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Фінанси і кредит » Економіка підприємства » Системи технологій » Бухгалтерський облік » Маркетинг » Міжнародна економіка » Економіко-математичні методи та моделі » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Бізнес-планування » Іноземна мова ІІ » Менеджмент.

  Дисципліни за вибором студента: » Комерційна діяльність » Організація сімейного бізнесу » Економічна соціологія » Місцеві фінанси » Організація документообігу » Світові ринки » Основи ЗЕД » Філософія бізнесу » Національна економіка » Державні фінанси » Грошово-кредитна система » Діловий протокол та ведення переговорів » Організація стартапів » Кредитування населення » Державний фінансовий контроль » Світова економіка » Економіка домогосподарств » Історія вчень менеджменту » Професійні цінності та етика.

  Дисципліни освітньої програми: » Маркетингові дослідження » Поведінка споживача » В2В маркетинг » Створення та управління брендами » Маркетингові комунікації » Маркетингова товарна політика » Маркетингова цінова політика » Маркетингова політика розподілення » Маркетинг у туристичному бізнесі » Управління змінами.

  Практика

  Під час проходження практики студенти знайомляться з сучасними інструментами маркетингової діяльності, особливостями роботи маркетологів у виробничій та посередницькій сферах, електронній комерції, розвивають навички практичної діяльності в маркетингових підрозділах підприємств.

  Працевлаштування

  Випускники спеціальності «Маркетинг» освітньої програми «Маркетингові дослідження та політика» можуть обіймати такі посади: маркетолог підприємства, яке виготовляє чи реалізує товари або послуги; маркетолог підприємства, яке просуває товари або послуги безпосередньо до споживача чи користувача; фахівець з маркетингових досліджень; консультант з маркетингу; менеджер з реклами та іміджу; менеджер з брендингу; фрілансер у маркетинговій діяльності та ін. Фахівці цієї спеціальності та освітньої програми можуть також відкрити свою власну справу.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Освітня програма «Інтерактивний маркетинг та PR-технології» | магістр

  Вступники на спеціальність «Маркетинг» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Інтерактивний маркетинг та PR-технології».

  У сучасному бізнес-середовищі конкуренція постійно загострюється. Завдяки новітнім інформаційним технологіям ринки все більш інтерактивні, споживання – персоналізованіше і об'єкти маркетингового впливу перетворюються на суб'єкт взаємодії. Споживач дедалі вимогливіший до сервісу. Розвиток проектно-мережевого соціуму підсилює увагу до брендів, які відіграють роль соціальних міфів, що втілюють надії, мрії, уявлення про бажане і належне. Виникла й швидко поширюється економіка обміну. Однак елементи «Товар», «Ціна», «Розподіл» у маркетинг-міксі різних товаровиробників стають усе більш подібними і, побудовані на елементах комплексу маркетингу, вже не забезпечують бажану ефективність.

  За таких умов зростає увага до інструментів регулювання та розвитку бізнесу на основі клієнтоорієнтованої логіки. Адже тут сама історія розвитку відносин з клієнтами, постачальниками стає стрижнем організації бізнес-процесу, а маркетологи – саме тими фахівцями, які можуть продумати і запропонувати багато інструментів як інтерактивного, так і латерального маркетингу, та винайти безліч нестандартних ходів для просування товарів, послуг і позиціонування брендів, а також створити унікальний образ компанії на ринку. Тому в конкурентній боротьбі ключового значення набуває комунікаційна складова маркетингу. Саме ця складова визначає успішність інформаційної взаємодії зі споживачем, формує його лояльність, створює бренд. І саме на цій складовій зроблено акцент при підготовці магістрів з маркетингу за освітньою програмою «Інтерактивний маркетинг та PR-технології».

  МІСІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: Досягнення максимальної ефективності маркетингового управління на основі клієнтоорієнтованого підходу в умовах процесів глобалізації та євроінтеграції країни, що характеризуються зростанням конкуренції та персоналізації споживання, інтерактивної взаємодії на ринках, необхідністю гармонізації відносин бізнесу, запитів цільових ринків і суспільства в цілому.

  ЦІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: Підготовка за європейськими стандартами висококваліфікованих професійних управлінців з маркетинговою культурою, здатних ефективно застосовувати унікальні знання, аналітичні, дослідницькі та лідерські якості, а також сучасний інструментарій маркетингового менеджменту для вирішення завдань стратегічного управління бізнесом та в інших сферах підприємницької активності.

  КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

  Основна відмінність освітньої програми «Інтерактивний маркетинг та PR-технології» від програм, які здійснюють масову підготовку за напрямом «маркетинг», – це перш за все індивідуальний, уважний підхід адміністрації та тьюторів Університету до кожного студента впродовж усього часу навчання й глибока практична спрямованість даної програми.

  1. 1. Унікальність фаху – це єдина в Україні магістерська програма, у межах якої проводиться підготовка управлінських кадрів для бізнес-структур у сфері побудови ефективної системи інтерактивних взаємовигідних, доброзичливих відносин зі споживачами, персоналом і постачальниками.
  2. 2. Унікальність змісту програми, що фокусується на вивченні ефективних та інноваційних маркетингових технологій взаємодії компанії на ринках В2В та В2С, а також створення та підтримка сприятливого образу бізнесу в економіці. Не менш ніж 30% усього навчального часу відведено на викладання дисциплін, інноваційних (унікальних) та піонерських для системи вищої освіти України, які базуються на кращих світових методичних напрацюваннях за відповідними предметними напрямами, адаптованих до вітчизняного освітнього, політичного та соціально-економічного середовища України.
  3. 3. Наукова обґрунтованість – програма має системний характер і заснована на наукових теоретико-методологічних розробках викладачів Університету, викладених у монографіях, наукових збірниках, підручниках та навчальних посібниках, що свідчить про сформованість власної наукової школи, визнаної вітчизняними і зарубіжними вченими.
  4. 4. Високопрофесійна команда викладачів, яка включає профільних вітчизняних фахівців у сфері маркетингового менеджменту, експертів аналітичних центрів, а також запрошених лекторів міжнародного рівня з провідних наукових установ, університетів та бізнес-шкіл.
  5. 5. Практична спрямованість, підкріплена:
   • унікальним поєднанням дисциплін і правильно розставленими акцентами в навчанні: уся теорія будується на практиці і підпорядкована цілям практики;
   • інтерактивним характером навчання та широким використанням інноваційних освітніх технологій (тренінги, кейс-стаді, міні-проекти, ділові ігри, групова робота, змагальні проекти і т. п.)
   • знайомством з кращими маркетинговими практиками;
   • виконанням консультаційного проекту;
   • проходженням виробничої практики в одній з компаній;
   • написанням проектно-клієнтоорієнтованої магістерської дисертації.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • здатність самостійно вирішувати стратегічні маркетингові задачі за рахунок застосування релевантної методології дослідження, розробки й реалізації плану маркетингу, а також оцінювати ефективність маркетингових активностей у конкурентному середовищі, в тому числі й у кризових ситуаціях;
  • дослідницькі й практико-орієнтовані компетенції, а також навички розробки і реалізації інноваційних маркетингових програм та побудови системи стратегічного маркетингового управління компанією на основі сучасних українських і зарубіжних стандартів у сфері проектного управління;
  • навички застосування традиційних та новітніх видів реклами, а також застосування ефективних методів просування за допомогою мобільних додатків, реалізуючого копірайтингу, особливостей SEO и SMM;
  • володіння навичками формування та реалізації стратегій і тактик міжособистісної, інституційної та масової комунікації, а також організації ефективної взаємодії з мас-медіа, технологіями персонального й корпоративного позиціонування, а також компетенції управління проектами з маркетингових комунікацій із клієнтами, діловими партнерами, іншими цільовими групами;
  • навички розробки стратегії взаємодії з клієнтами на основі оцінки їхньої цінності для компаній, а також оцінки та управління задоволеністю та лояльністю споживачів;
  • навички стратегічного планування бренд-комунікацій у сучасних компаніях; формування та реалізації комунікаційної стратегії компанії з використанням найбільш ефективних каналів просування;
  • навички моделювання купівельної поведінки, а також розробки програм лояльності клієнтів і бізнес-партнерів та оцінки взаємовигідного економічного ефекту взаємодії підприємств;
  • володіння методами, прийомами, інструментарієм маркетингу взаємодії і партнерських відносин;
  • навички організації внутрішніх відносин (внутрішній маркетинг) у компанії;
  • навички управління іміджем компаній, створенням партнерських відносин у суспільстві та бізнесі, співпрацею із засобами масової інформації;
  • вміння проводити та організовувати активні акції, кампанії з формування суспільних зв'язків, різні ділові зустрічі, виставки, конференції з використанням засобів масової інформації, аудіо- та відеотехніки, комп'ютерних технологій;
  • вміння готувати й тиражувати інформацію для виконання інформаційно-роз'яснювальної та пропагандистської рекламної роботи, потрібної не тільки для партнерів у бізнесі, а й для підтримки соціально-психологічного клімату в колективі підприємства, службової етики, фірмового стилю;
  • навички проведення діагностики існуючої системи взаємин фірми, оцінки їхньої стратегічної значущості;
  • навички конструктивної взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства в інтересах бізнесу, споживачів та інших зацікавлених груп.

  Працевлаштування

  Сфера професійної діяльності випускників, що освоїли програму магістратури зі спеціальності «Маркетинг» освітньої програми «Інтерактивний маркетинг та PR-технології», включає:

  • бізнес-структури як у виробничому і сервісному секторах економіки, так і в спортивному, медичному, туристичному, шоу-бізнесі;
  • консалтингові компанії, маркетингові, рекламні та PR-агентства;
  • органи державного і муніципального управління, бюджетні організації різного рівня, що реалізують функції забезпечення партнерських відносин та формування сприятливих соціально відповідальних зв’язків з громадськістю;
  • організації громадського сектора та некомерційні громадські організації (НКО), які використовують технології PR Еvent marketing у процесі реалізації соціальних проектів;
  • академічні, науково-дослідні та установи вищої і додаткової освіти;
  • інформаційно-аналітичні структури.

  Випускники можуть обіймати посади:

  • менеджера (керівника) у сфері маркетингу (як на В2В- та В2С-ринках, так і у сфері В2G-ринків);
  • професіонала у сфері сучасного маркетингу, що поєднує в собі компетенції маркетингового PR-аналітика, дослідника, стратега і організатора маркетингових активностей та інтерактивних відносин для досягнення цільових установок топ-менеджменту компанії;
  • спеціаліста вищого рівня з маркетингу, який володіє сучасним програмним забезпеченням.

  Перспективи випускників: позиції середньої та вищої ланки менеджменту, такі як директор з маркетингу, керівник відділу маркетингу, керівник маркетингового проекту, менеджер з маркетингових комунікацій, PR-менеджер, event-маркетолог, менеджер по роботі з клієнтами, продакт-менеджер, бренд-менеджер, маркетинговий аналітик, консультант з економічних питань; член спостережної ради або правління акціонерного товариства, консультант з ефективності та лояльності споживачів, оглядач з економічних питань та ін.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.